หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต สำหรับกรณีทั่วไป

หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต

ชื่อหลักสูตร(ภาษาไทย) นิติศาสตรมหาบัณฑิต(ภาษาอังกฤษ) Master of Laws

ชื่อปริญญา
(ชื่อเต็มภาษาไทย)         นิติศาสตรมหาบัณฑิต
(ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ)     Master of Laws
(ชื่อย่อภาษาไทย)           น.ม.
(ชื่อย่อภาษาอังกฤษ)      LL.M.

สาขาวิชาทีเปิดสอน

– สาขากฎหมายเอกชน (Private Law)
– สาขากฎหมายอาญา (Criminal Law)
– สาขากฎหมายมหาชน (Public Law)
– สาขากฎหมายระหว่างประเทศ (International Law)
– สาขากฎหมายธุรกิจ (Business Law)
– สาขากฎหมายการค้าระหว่างประเทศ (International Trade Regulation)
– สาขากฎหมายภาษี (Tax Law)
– สาขากฎหมายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (Natural Resources and Environmental Law)

จำนวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร 

36 หน่วยกิต

ระยะเวลาการศึกษา 

ระยะเวลาการศึกษาตลอดหลักสูตร อย่างน้อย 2 ปีการศึกษา และอย่างมากไม่เกิน 4 ปีการศึกษา

วัน-เวลาในการเรียนการสอน

นอกวัน-เวลาราชการ

เรียนจันทร์ – ศุกร์              เวลา 17.30 ถึง 20.30 น.

เสาร์                         เวลา 09.00 ถึง 16.00 น.

ภาคการศึกษาที่ 1             เดือนสิงหาคม – เดือนธันวาคม

ภาคการศึษาที่   2             เดือนมกราคม – เดือนพฤษภาคม

คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา 

คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษาเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2561  ข้อ 22 และมีคุณสมบัติดังนี้

กรณีทั่วไป

(1)เป็นผู้ได้รับปริญญาตรีสายนิติศาสตร์ จากสถาบันการศึกษาในหรือต่างประเทศซึ่งสภามหาวิทยาลัยให้การรับรอง และผู้ที่คาดว่าจะสำเร็จการศึกษาปริญญาตรีก็มีสิทธิสมัครสอบได้ แต่ต้องสำเร็จปริญญาตรี ก่อนขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา และ

(2)ต้องมีผลการสอบภาษาอังกฤษ TU-GET หรือ TOEFL (Paper-based) หรือ TOEFL (ITP) หรือ TOEFL (CBT) หรือ TOEFL (IBT) หรือ IELTSโดยไม่มีกำหนดคะแนนขั้นต่ำ แต่ผลการสอบภาษาอังกฤษดังกล่าว จะเป็นส่วนหนึ่งในการพิจารณาผลการสอบข้อเขียน ทั้งนี้ ผลการสอบภาษาอังกฤษดังกล่าวต้องได้มาไม่เกิน 2 ปี นับถึงวันสมัคร

(3) สำหรับผู้เข้าศึกษาต่างชาติต้องเป็นผู้ได้รับปริญญาตรีสายนิติศาสตร์ จากสถาบันการศึกษาที่สภามหาวิทยาลัยให้การรับรอง และมีผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ดี ส่วนการสอบคัดเลือกคณะดำเนินการโดยวิธีการพิเศษโดยได้รับความเห็นชอบจากอธิการบดี ซึ่งเป็นการสอบสัมภาษณ์ในสาขาวิชานั้น

               

การคัดเลือกผู้เข้าศึกษา

กรณีทั่วไป

(1) การสอบข้อเขียนวิชากฎหมาย 4 ข้อ

1)  หลักกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

2)  หลักกฎหมายอาญา

3)  หลักกฎหมายมหาชน

4)  หลักกฎหมายระหว่างประเทศ

(2) การสอบสัมภาษณ์ ผู้ที่ผ่านการสอบข้อเขียนในสาขาวิชาใดจะต้องเข้าสอบสัมภาษณ์ในสาขาวิชานั้น

                   

โครงสร้างหลักสูตร

3.1.2.1  แผน ก แบบ ก 2 (ศึกษารายวิชาและทำวิทยานิพนธ์)

1)  วิชาบังคับ                                 15 หน่วยกิต

2)  วิชาบังคับเลือก                           3 หน่วยกิต

3)  วิชาเลือก                                     6 หน่วยกิต

4)  วิทยานิพนธ์                              12 หน่วยกิต

3.1.2.2  แผน ข (ศึกษารายวิชาและไม่ทำวิทยานิพนธ์)

1)  วิชาบังคับ                                 15 หน่วยกิต

2)  วิชาบังคับเลือก                          3 หน่วยกิต

3)  วิชาเลือก                                  12 หน่วยกิต

4)  การค้นคว้าอิสระ                        6 หน่วยกิต

ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร

ประมาณ 180,000 บาท

ประกาศและรายละเอียดการรับสมัคร

สมัครหลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต สำหรับกรณีทั่วไป

*ประกาศสำหรับหลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต (สำหรับกรณีทั่วไป) เลื่อนวันส่งผลภาษาอังกฤษ TU-GET/TOEFL/IELTS จากเดิม วันที่ 7 พฤษภาคม 2562 เปลี่ยนแปลงเป็น วันที่ 10 พฤษภาคม 2562

E-mail : gradtulaw@gmail.com