หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารกระบวนการยุติธรรม

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต

สมัครเรียนพิมพ์ใบแจ้งการชำระเงินตรวจสอบสถานะการสมัคร

ชื่อหลักสูตร หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารกระบวนการยุติธรรม

Doctor of Philosophy Program in Justice Administration

ชื่อปริญญา ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (การบริหารกระบวนการยุติธรรม)

ปร.. (การบริหารกระบวนการยุติธรรม)

Doctor of Philosophy (Justice Administration)

Ph.D. (Justice Administration)

จำนวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร

  จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 57 หน่วยกิต (ศึกษารายวิชาและทำวิทยานิพนธ์)

โครงสร้างหลักสูตร

จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร  57 หน่วยกิต (ศึกษารายวิชาและทำวิทยานิพนธ์)

โครงสร้างหลักสูตร

จำนวนหน่วยกิต

1. หมวดวิชาบังคับ

2. หมวดวิชาเลือก

3. วิทยานิพนธ์

18

3

36

รวม

57

ระยะเวลาการศึกษา

เป็นหลักสูตรแบบศึกษาเต็มเวลา นักศึกษาต้องใช้ระยะเวลาการศึกษาตลอดหลักสูตร อย่างน้อย 6    ภาคการศึกษาปกติ และอย่างมากไม่เกิน 12 ภาคการศึกษาปกติ

วันเวลาในการเรียนการสอน

เรียนวันเสาร์อาทิตย์ 

คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา

คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษาต้องเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ..2561 ข้อ 22 และมีคุณสมบัติดังนี้

1. เป็นผู้สำเร็จการศึกษาชั้นปริญญาโททางสังคมศาสตร์หรือสาขาอื่นที่คณะกรรมการบริหารหลักสูตรให้ความเห็นชอบเป็นรายกรณีทั้งในหรือต่างประเทศจากสถาบันการศึกษาที่สภามหาวิทยาลัยรับรองวิทยฐานะ

2. มีผลการสอบภาษาอังกฤษ (TU-GET/TOEFL/IELTS) ที่ไม่เกิน 2 ปี นับจากวันที่สอบผ่าน

หลักฐานประกอบการรับสมัคร

ผู้สมัครต้องยื่นหลักฐานเหล่านี้ประกอบการรับสมัคร

1 ผลสอบภาษาอังกฤษ (TU-GET/TOEFL/IELTS)

2 สำเนาหลักฐานการชำระเงินค่าสมัคร

3 รูปถ่ายสี ขนาด 2 นิ้ว จำนวน 1 รูป

4 สำเนาปริญญาบัตรระดับปริญญาตรี และ ระดับปริญญาโทหรือสำเนาหนังสือสำคัญรับรองวิทยฐานะ จำนวน 1 ชุด ทั้งนี้ให้นำต้นฉบับมาแสดงประกอบด้วย

5 หนังสือรับรองผลการศึกษา (Transcript) ทั้งระดับปริญญาตรีและปริญญาโท จำนวน 1 ชุด เว้นแต่ตามหลักสูตรการศึกษาไม่มีการออกหนังสือเช่นว่านั้น

6 วิทยานิพนธ์ สารนิพนธ์ หรืองานวิชาการอื่น ๆ อย่างละ 1 ชุด

7 รายละเอียดเกี่ยวกับหัวข้อที่สนใจในระดับปริญญาเอกความยาวไม่เกิน 4 หน้า กระดาษ A4

การสอบคัดเลือก

การสอบคัดเลือกประกอบด้วยการสอบต่อไปนี้

– การสอบข้อเขียน

– การสอบสัมภาษณ์

ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร

ภาคการศึกษาละ 165,000 บาท