หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารกระบวนการยุติธรรม

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต

สมัครเรียนพิมพ์ใบแจ้งการชำระเงินตรวจสอบสถานะการสมัคร

ชื่อหลักสูตร หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารกระบวนการยุติธรรม

Doctor of Philosophy Program in Justice Administration

ชื่อปริญญา ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (การบริหารกระบวนการยุติธรรม)

ปร.. (การบริหารกระบวนการยุติธรรม)

Doctor of Philosophy (Justice Administration)

Ph.D. (Justice Administration)

จำนวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร

  จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 57 หน่วยกิต (ศึกษารายวิชาและทำวิทยานิพนธ์)

โครงสร้างหลักสูตร

จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร  57 หน่วยกิต (ศึกษารายวิชาและทำวิทยานิพนธ์)

โครงสร้างหลักสูตร

จำนวนหน่วยกิต

1. หมวดวิชาบังคับ

2. หมวดวิชาเลือก

3. วิทยานิพนธ์

18

3

36

รวม

57

ระยะเวลาการศึกษา

เป็นหลักสูตรแบบศึกษาเต็มเวลา นักศึกษาต้องใช้ระยะเวลาการศึกษาตลอดหลักสูตร อย่างน้อย 6    ภาคการศึกษาปกติ และอย่างมากไม่เกิน 12 ภาคการศึกษาปกติ

วันเวลาในการเรียนการสอน

เรียนวันเสาร์อาทิตย์ 

คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา

คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษาต้องเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ..2561 ข้อ 22 และมีคุณสมบัติดังนี้

1. เป็นผู้สำเร็จการศึกษาชั้นปริญญาโททางสังคมศาสตร์หรือสาขาอื่นที่คณะกรรมการบริหารหลักสูตรให้ความเห็นชอบเป็นรายกรณีทั้งในหรือต่างประเทศจากสถาบันการศึกษาที่สภามหาวิทยาลัยรับรองวิทยฐานะ

2. มีผลการสอบภาษาอังกฤษ (TU-GET/TOEFL/IELTS) ที่ไม่เกิน 2 ปี นับจากวันที่สอบผ่าน

ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร

ภาคการศึกษาละ 165,000 บาท