หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต

หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต ทางกฎหมายมหาชน 1 ปี

ชื่อหลักสูตร

(ภาษาไทย)       ประกาศนียบัตรบัณฑิตทางกฎหมายมหาชน

(ภาษาอังกฤษ)   Graduate Diploma Program in Public Law

 

ชื่อปริญญา

(ชื่อเต็มภาษาไทย)         ประกาศนียบัตรบัณฑิตทางกฎหมายมหาชน

(ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ)      Graduate Diploma in Public Law

(ชื่อย่อภาษาไทย)          ป. บัณฑิต (กฎหมายมหาชน)

(ชื่อย่อภาษาอังกฤษ)       Grad. Dip. (Public Law)

จำนวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร

30  หน่วยกิต

ระยะเวลาการศึกษา

1 ปี

วัน เวลาในการเรียนการสอน

นอกวัน เวลาราชการ

เรียนจันทร์-ศุกร์           เวลา 17.30 ถึง  20.30 น.

ภาคการศึกษาที่ 1         เดือนสิงหาคม – เดือนธันวาคม

ภาคการศึกษาที่ 2         เดือนมกราคม – เดือนพฤษภาคม

คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา

ผู้เข้าศึกษาต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ว่าด้วยการศึกษาระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตทางกฎหมายมหาชน พ.ศ. 2556 ข้อ 7 และต้องมีคุณสมบัติและผ่านเงื่อนไข ดังนี้

 1. สำหรับบุคคลทั่วไป

           (1) เป็นผู้สำเร็จการศึกษาชั้นปริญญาตรีทางสาขานิติศาสตร์ จากสถาบันการศึกษาในหรือต่างประเทศที่

สภามหาวิทยาลัยรับรองวิทยฐานะ

(2) ผู้ที่คาดว่าจะสำเร็จการศึกษาปริญญาตรีสาขานิติศาสตร์ในปีการศึกษา 2561 มีสิทธิสมัครสอบคัดเลือกได้  แต่จะมีสิทธิเข้าศึกษาเมื่อสำเร็จการศึกษาตามข้อ 1. ก่อนขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา

 1. สำหรับผู้ที่มีคุณสมบัติพิเศษ

(1) เป็นผู้มีคุณสมบัติตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ว่าด้วยการศึกษาระดับ

ประกาศนียบัตรบัณฑิตทางกฎหมายมหาชน พ.ศ. 2556

(2) เป็นผู้สำเร็จการศึกษาชั้นปริญญาตรีสาขานิติศาสตร์  จากสถาบันการศึกษาในประเทศหรือ

ต่างประเทศที่สภามหาวิทยาลัยรับรองวิทยฐานะ

(3) ต้องเป็นข้าราชการหรือพนักงานในสังกัดของหน่วยงานของรัฐซึ่งมีประสบการณ์ทำงานด้าน

กฎหมายมหาชนในหน่วยงานนั้น  เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 2 ปี

(4) ต้องเป็นพนักงานในหน่วยงานเอกชน  หรือประกอบอาชีพอิสระโดยมีประสบการณ์การทำงาน

ด้านกฎหมายมหาชนในหน่วยงานนั้น เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 2 ปี

การคัดเลือกผู้เข้าศึกษา

 1. สำหรับบุคคลทั่วไป
 • การสอบข้อเขียนวิชากฎหมาย 3 ข้อ
 • กฎหมายมหาชน
 • กฎหมายรัฐธรรมนูญ
 • กฎหมายปกครอง
 • การสอบสัมภาษณ์
 1. สำหรับผู้ที่มีคุณสมบัติพิเศษ
 • การสอบข้อเขียนด้านกฎหมาย 1 ข้อ
 • การสอบสัมภาษณ์

โครงสร้างหลักสูตร

วิชาบังคับ 30  หน่วยกิต

ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร

ประมาณ  58,000  บาท

ประกาศการรับสมัคร

รายละเอียดการรับ (สมัครกรณีพิเศษ)