สมัครอบรม LeTEC
สมัคร
หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต (ปริญญาตรี โครงการพิเศษ) โครงการนิติศาสตร์ภาคบัณฑิต ท่าพระจันทร์
สมัคร
Bachelor of Laws in Business Law (International Program)
สมัคร
หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
(ปริญญาโทภาษาไทย)
สำหรับกรณีส่งเสริมผู้มีประสบการณ์
(สมัครสอบได้ 1 สาขา)
สมัคร
หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
(ปริญญาโทภาษาไทย)
สำหรับกรณีทั่วไป
(สมัครสอบได้ 2 สาขา)
สมัคร
Master of Laws in Business Laws (English Program)
สมัคร
หลักสูตรนิติศาสตรดุษฎีบัญฑิต
สมัคร
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
สาขาวิชาการบริหารกระบวนการยุติธรรม
สมัคร