หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต สำหรับกรณีทั่วไป (Reprint)