หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต สำหรับกรณีส่งเสริมผู้มีประสบการณ์ (Form)

หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต สำหรับกรณีส่งเสริมผู้มีประสบการณ์

มีการรับสมัคร 8 สาขาวิชา เลือกได้ 1 สาขาวิชาเท่านั้น
  • Personal Information

  • ประวัติการศึกษา

  • คะแนนภาษาอังกฤษ

  • (ไม่เกินสองปี นับถึงวันสมัคร)