หลักสูตรนิติศาสตรภาคบัณฑิต

หลักสูตรนิติศาสตร์ภาคบัณฑิต

จุดมุ่งหมาย

          หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต มีความมุ่งหมายจะผลิตบัณฑิตให้มีความรอบรู้กฎหมาย ทั้งในภาคทฤษฎีและในภาคปฏิบัติ

ให้สามารถที่จะออกไปประกอบวิชาชีพทางกฎหมายแขนงต่างๆ ได้ โดยฝึกฝนให้นักศึกษาสามารถใช้วิชากฎหมายให้ถูกต้อง

แก่กรณี รู้จักใช้เหตุผล เข้าใจในตัวบทกฎหมาย ทั้งในการตีความและเจตนารมณ์ของกฎหมาย

          ด้วยความมุ่งหมายดังกล่าวมาแล้ว คณะนิติศาสตร์ได้วางหลักสูตรให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของสังคม และความ

ต้องการของสถาบันต่าง ๆ ทั้งของรัฐและเอกชน ซึ่งต้องอาศัยนักกฎหมาย เช่นตุลาการ อัยการ ทนายความ พนักงานฝ่ายปกครอง

ตำรวจ นิติกร ผู้สอนในสถานศึกษา หรืองานที่เกี่ยวข้องกับการบริการสาธารณะรวมทั้งงานของรัฐวิสาหกิจและเอกชนด้วย โดยบัณฑิตจะเป็นผู้มีความรู้ทั้งในกฎหมายพื้นฐานต่างๆ ที่มีความสำคัญและจำเป็น และจะเป็นผู้มีความรู้ความชำนาญในทางลึกหรือเฉพาะด้าน

ในกฎหมายสาขาใดสาขาหนึ่งมากขึ้น ควบคู่ไปกับการมีความสามารถและทักษะในการใช้ภาษาอังกฤษสำหรับวิชาชีพกฎหมายเพิ่มขึ้นอีกด้วย

          นอกจากผลิตนักกฎหมายให้มีความรู้ความสามารถทางกฎหมายแล้ว นักกฎหมายยังจะต้องประพฤติตนอยู่ในกรอบ

จรรยาบรรณ มีความหนักแน่น มั่นคง มีความสำนึกทางสังคม และรับผิดชอบในวิชาชีพนักกฎหมาย

คุณสมบัติของผู้สมัคร

 1.  มีวุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าชั้นปริญญาตรี สาขาใดก็ได้ ยกเว้นสาขานิติศาสตร์ (นักศึกษาที่คาดว่าจะสำเร็จการศึกษาภายในปี

การศึกษาที่สมัครสอบ สามารถสมัครได้) ทั้งนี้ต้องมีหลักฐานที่แสดงว่าเป็นผู้สำเร็จการศึกษาชั้นปริญญาตรีมาแสดงอย่างครบถ้วนใน

2.  มีคุณสมบัติอื่นๆ ตามข้อบังคับว่าด้วยการศึกษาชั้นปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

3.  ไม่รับพระภิกษุและสามเณรในพุทธศาสนา ภายใต้พระราชบัญญัติคณะสงฆ์ไทย

          การพิจารณาและวินิจฉัยของมหาวิทยาลัยถือว่าเป็นที่สุด และหากปรากฏในภายหลังว่า ผู้สมัครขาดคุณสมบัติข้อใดข้อหนึ่งอยู่ก่อนการสมัครสอบคัดเลือกจะถูกตัดสิทธิทันที หากได้ขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาและจะถอนชื่อออกจากการเป็นนักศึกษา

วิธีการคัดเลือก

1. สอบข้อเขียน

2. สอบสัมภาษณ์

จำนวนรับเข้าศึกษา

จำนวนผู้สอบผ่านการคัดเลือกตามเกณฑ์ปกติ 350 คน

ระบบการศึกษา

1.  จัดการศึกษาวิชากฎหมายที่สำคัญตามหลักสูตรชั้นปริญญาตรี คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โดยผู้ทรงคุณวุฒิที่เป็นอาจารย์ประจำ และอาจารย์พิเศษ

2. จัดการเรียนการสอนโดยการบรรยายในวันจันทร์ถึงวันศุกร์  ตั้งแต่เวลา 17.30 – 20.30 น. และการสัมมนาในวันเสาร์  โดยใช้เวลาศึกษาตามหลักสูตรไม่น้อยกว่า 3 ปีการศึกษา

3. การศึกษาตามหลักสูตรนี้  นักศึกษาจะต้องมีเวลาเรียนไม่ต่ำกว่า 70% ของเวลาเรียนทั้งหมด

ระยะเวลาการศึกษา

          ระยะเวลาการศึกษาตามหลักสูตร  นักศึกษาต้องใช้เวลาศึกษาตามหลักสูตรไม่น้อยกว่า 3 ปีการศึกษา  เมื่อได้ขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาในภาคบัณฑิตมาครบ 6 ปีการศึกษานับตั้งแต่วันขึ้นทะเบียนของมหาวิทยาลัยแล้ว  นักศึกษาผู้ใดยังสอบไล่ได้ไม่ครบทุกลักษณะวิชาตามหลักสูตรชั้นปริญญาตรีของคณะนิติศาสตร์  นักศึกษาผู้นั้นจะถูกถอนชื่อออกจากทะเบียนนักศึกษา

การวัดผลการศึกษา

          คณะนิติศาสตร์วัดผลการศึกษาสำหรับวิชาบังคับและวิชาเลือกในคณะนิติศาสตร์ด้วยระบบคะแนน  โดยแต่ละวิชามีคะแนนเต็ม 100 คะแนน  ซึ่งอาจแบ่งเป็นคะแนนทดสอบระหว่างภาคและคะแนนสอบไล่ประจำภาคตามที่ผู้สอนกำหนดโดยอนุมัติของคณบดี  นักศึกษาจะต้องสอบไล่ได้คะแนนไม่ต่ำกว่า 60 ใน 100 จึงจะถือว่าสอบไล่ได้ในลักษณะวิชานั้นๆ

โครงสร้างและองค์ประกอบของหลักสูตร

นักศึกษาจะต้องจดทะเบียนศึกษารายวิชาเฉพาด้าน รวม 87 หน่วย (ศึกษาเฉพาะด้าน 30 รายวิชา)

ค่าใช้จ่ายในการศึกษา

ตลอดหลักสูตรประมาณ 120,000 บาท (ภาคการศึกษาละประมาณ 20,000 – 24,000 บาท)

*หมายเหตุ  มหาวิทยาลัยสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงอัตราค่าธรรมเนียม


ประกาศและรายละเอียดการรับสมัคร