หลักสูตรนิติศาสตรดุษฎีบัณฑิต

หลักสูตรปริญญาเอก นิติศาสตรดุษฎีบัณฑิต

สมัครเรียน | พิมพ์ใบแจ้งการชำระเงินตรวจสอบสถานะการสมัคร

ชื่อหลักสูตร
หลักสูตรนิติศาสตรดุษฎีบัณฑิต
Doctor  of  Laws  Program

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ชื่อเต็ม   (ไทย)               นิติศาสตรดุษฎีบัณฑิต
ชื่อย่อ    (ไทย)               น.ด.
ชื่อเต็ม   (อังกฤษ)           Doctor of Laws
ชื่อย่อ    (อังกฤษ)           LL.D.

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

  1. เพื่อผลิตบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถในเชิงวิชาการและสามารถนำความรู้ที่ได้ไปใช้ในการประกอบอาชีพทางนิติศาสตร์ อันเป็นการรองรับแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษาของชาติ และสอดคล้องกับปรัชญาของมหาวิยาลัยธรรมศาสตร์ในเรื่องความเป็นเลิศทางวิชาการ
  2. เพื่อผลิตบัณฑิตในระดับปริญญาเอก สาขานิติศาสตร์ ที่มีความรู้ความสามารถและมาตรฐานทางวิชาการและวิชาชีพทัดเทียมกับผู้สำเร็จการศึกษาจากสถาบันการศึกษาชั้นนำของต่างประเทศ
  3. เพื่อการพัฒนาอย่างต่อเนื่องให้มีนักวิชาการและนักวิชาชีพที่มีความรู้ความสามารถระดับสูงในสาขานิติศาสตร์เพื่อให้สามารถแสวงหาความรู้ใหม่และทันสมัย ตลอดจนเพื่อให้นำความรู้ดังกล่าวไปช่วยแก้ไขปัญหากฎหมายและพัฒนากฎหมายตลอดจนสังคมและประเทศชาติ

ระยะเวลาการศึกษา

ระยะเวลาที่ใช้ในการศึกษาต้องไม่น้อยกว่า 4 ภาคการศึกษาปกติ  และไม่เกิน 10 ภาคการศึกษาปกติ

 

หลักสูตร

จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร  48  หน่วยกิต ระยะเวลาศึกษา  เป็นหลักสูตรแบบเต็มเวลา นักศึกษาต้องใช้ระยะเวลาการศึกษาตลอดหลักสูตร อย่างน้อย 4 ภาคการศึกษาปกติ และอย่างมากไม่เกิน 10 ภาคการศึกษาปกติ

 

โครงสร้างหลักสูตร

แบบ 1.1 (ทำเฉพาะดุษฎีนิพนธ์)

1) วิชาเสริมพื้นฐาน (ไม่นับหน่วยกิตรวม)                        4  หน่วยกิต

2) ดุษฎีนิพนธ์                                                                 48  หน่วยกิต

 

วัน –เวลาในการดำเนินการเรียนการสอน

นอกวัน – เวลาราชการ

เรียนวันเสาร์                เวลา  09.00 น. ถึง 12.00 น.

ภาคการศึกษา 1           เดือนสิงหาคม –เดือนธันวาคม

ภาคการศึกษา 2           เดือนมกราคม –เดือนพฤษภาคม

 

คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา

คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษาเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2561 ข้อ 22 และมีคุณสมบัติดังนี้

1. สำเร็จการศึกษาระดับนิติศาสตรมหาบัณฑิต จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ หรือจากมหาวิทยาลัยอื่นที่สภามหาวิทยาลัยรับรอง

2. มีความรู้ภาษาต่างประเทศ เช่น ภาษาอังกฤษ ฝรั่งเศส เยอรมัน หรือภาษาอื่น ๆ ที่อาจารย์ประจำหลักสูตรและคณะกรรมการดำเนินงานหลักสูตรเห็นสมควร ในระดับที่สามารถศึกษาค้นคว้าตามหัวข้อที่เสนอจากตำราต่างประเทศด้วยตนเองได้

3. มีผลการสอบภาษาอังกฤษ TU-GET หรือ TOELF หรือ IELTS ที่ไม่เกิน 2 ปี นับจากวันที่สอบผ่าน โดยมีผลคะแนนอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้

3.1) TU-GET ระดับ 500 คะแนนขึ้นไป

3.2) TOELF (Computer-based) ระดับ 173 คะแนนขึ้นไป

3.3) TOELF (Internet-based) ระดับ 61 คะแนนขึ้นไป

3.4) IELTS ระดับ 6 คะแนนขึ้นไป

ทั้งนี้ ในกรณีที่ผู้สมัครมีคะแนนภาษาอังกฤษไม่เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด อาจารย์ประจำหลักสูตรและคณะกรรมการดำเนินงานหลักสูตรอาจพิจารณารับเข้าศึกษาโดยมีเงื่อนไข โดยกำหนดให้ผู้สมัครจะต้องเข้าสอบข้อเขียนภาษาอังกฤษที่คณะจัดสอบ และจะต้องได้คะแนนสอบไม่ต่ำกว่าที่คณะนิติศาสตร์ประกาศกำหนด

4. มีผลงานทางวิชาการที่เป็นวิทยานิพนธ์ระดับนิติศาสตรมหาบัณฑิตหรือมีผลงานทางวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่แล้ว และอาจารย์ประจำหลักสูตรและคณะกรรมการดำเนินงานหลักสูตรเห็นว่าเทียบเท่ากับวิทยานิพนธ์ระดับนิติศาสตรมหาบัณฑิต

 

หัวข้อวิทยานิพนธ์ที่นำเสนอ

ผู้สมัครเข้าศึกษาต้องแนบรายละเอียดเกี่ยวกับหัวข้อดุษฎีนิพนธ์ที่ผู้สมัครประสงค์จะทำในระดับปริญญาเอก จำนวน 4 ชุด พร้อมกับหลักฐานประกอบการรับสมัคร โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. ชื่อหัวข้อดุษฎีนิพนธ์ ทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ

2.ข้อเสนอ (proposal) ของดุษฎีนิพนธ์ โดยมีรายละเอียดที่กำหนดคือ

(1) มีการนำเสนอประเด็นปัญหาและข้อโต้แย้งตามหัวข้อดังกล่าว

(2) มีการนำเสนอสมมติฐานเบื้องต้นและแนวทางการแก้ปัญหาตามข้อ (1)

(3) มีการสำรวจและประเมินวรรณกรรมจากการศึกษาข้อเขียนทางวิชาการ

(4) บรรณานุกรม เอกสารอ้างอิงทุกชนิดที่ค้นคว้ามา

(5) มีเค้าโครง (out – line) ของหัวข้อดุษฎีนิพนธ์ที่เสนอ

(6) มีแผนการศึกษาค้นคว้าตั้งแต่ต้นจนจบการศึกษา

 

หลักเกณฑ์ในการคัดเลือก

คณะนิติศาสตร์จะแต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อทำการสอบความรู้เกี่ยวกับข้อเสนอดุษฎีนิพนธ์เป็นรายบุคคลสำหรับ วัน เวลา และสถานที่จะแจ้งให้ทราบในภายหลัง ผู้ที่คณะกรรมการมีมติให้รับเข้าศึกษาจึงจะมีสิทธิเข้าศึกษาระดับปริญญาเอกหลักสูตรนิติศาสตรดุษฎีบัณฑิต และขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาตามข้อบังคับมหาวิทยาล้ัยธรรมศาสตร์

 

ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตรประมาณ 

สำหรับนักศึกษาไทย 350,000 บาท (ภาคการศึษาละประมาณ 85,000 – 95,000 บาท)  สำหรับชาวต่างชาติ 500,000 บาท

 

ประกาศรับสมัครและแบบฟอร์มการตอบรับเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาดุษฎีนิพนธ์

สมัครหลักสูตรนิติศาสตรดุษฎีบัณฑิต