สมัครอบรม LeTEC
สมัคร
หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต (ปริญญาตรี โครงการพิเศษ) โครงการนิติศาสตร์ภาคบัณฑิต ท่าพระจันทร์
สมัคร
Bachelor of Laws in Business Law (International Program)
สมัคร
Master of Laws in Business Laws (English Program)
สมัคร
หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
(ปริญญาโทภาษาไทย)
สำหรับกรณีส่งเสริมผู้มีประสบการณ์
(สมัครสอบได้ 1 สาขา)
สมัคร
หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
(ปริญญาโทภาษาไทย)
สำหรับกรณีทั่วไป
(สมัครสอบได้ 2 สาขา)
สมัคร
หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต (ปริญญาโทภาษาไทย) กรณีส่งเสริมผู้มีความโดนเด่นทางการศึกษา (กรณีวิธีการพิเศษ)
สมัคร
หลักสูตรนิติศาสตรดุษฎีบัญฑิต
สมัคร
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
สาขาวิชาการบริหารกระบวนการยุติธรรม
สมัคร